Tag Archives: Trương Quang Thao

Urbanism: Đô thị hóa, đô thị học, quy hoạch đô thị ….

Khi còn ở đại học tôi thường không phân biệt được nghĩa của các từ urban planning, urbanism/urbanisme hay aménagement, lắm lúc đọc tài liệu mà nản vì không hiểu được sự chuyển nghĩa tương đương giữa những từ đó. Thời đó mạng internet cũng không tiện để tra cứu như bây giờ, mà sách […]