Tag Archives: Louis Wirth

Manuel Castells câu hỏi đô thị

Manuel Castells với câu hỏi về đô thị

Tinh thần của bài viết này nối tiếp cho ghi chép trước về nghiên cứu đô thị và chủ nghĩa Marx, ở bài đó Manuel Castells mới chỉ được điểm danh nên sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua. Những nghiên cứu trước năm 2010 của Castells có nhiều khúc rẽ học thuật khác nhau, […]

Stanley Milgram và tâm lý học đô thị

Nghiên cứu đô thị có thể coi là tổng hợp các nghiên cứu thuộc các chuyên ngành truyền thống khác tập trung vào đối tượng đô thị và cuộc sống cư dân trên đó. Từ đó hình thành nên những chuyên ngành nhỏ lấy đô thị là đối tượng nghiên cứu như Kinh tế đô […]