Tag Archives: Ferdinand Toennies

Stanley Milgram và tâm lý học đô thị

Nghiên cứu đô thị có thể coi là tổng hợp các nghiên cứu thuộc các chuyên ngành truyền thống khác tập trung vào đối tượng đô thị và cuộc sống cư dân trên đó. Từ đó hình thành nên những chuyên ngành nhỏ lấy đô thị là đối tượng nghiên cứu như Kinh tế đô […]